பண்பாட்டைச் சொல்லித்தரும் கலை (The art of cultural storytelling)

Client: LASALLE College of the Arts, Singapore

Event: ARTWALK Little India 2019

Outlet: Tamil Murasu (Singapore), Page 3; Tamil Murasu Online

Date: January 21, 2019

%d bloggers like this: